سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سپاه پاسداران 
مسئول حوزه نمایندگی 
 
 
اجرائی 
تدریس 
نیروی انتظامی 
مدرس 
 
 
عقیدتی 
تدریس 
سپاه پاسداران 
مدرس 
 
 
---