رابطه امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی
31 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » بهار 1379 - شماره 47
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به اینکه عناصر رهبری و مردم دو رکن اساسی انقلابهای سیاسی-اجتماعی را تشکیل می‏دهند و بلاتردید انقلاب اسلامی از مردمی‏ترین انقلابهای معاصر بوده است و نقش امام خمینی (ره)نیز به عنوان رهبر بلامعارض این انقلاب بر کسی پوشیده نیست، بررسی و تبیین رابطه مردم و رهبری در انقلاب اسلامی مورد توجه محققین و پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی در طول دو دهه گذشته قرار داشته است.اغلب این پژوهشگران اساس تحقیق خود را بر نظریات ماکس و برقرار داده و این رابطه را بر مبنای اقتدار کاریزماتیک و یا اقتدار سنتی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏اند.در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حضرت امام به عنوان رهبری کاریزما و همچنین به عنوان مرجع تقلید (اقتدار سنتی)و قبول این اصل که امام از هر دو موقعیت برخوردار بود، سعی شده است امام را به عنوان رهبری مرشد و آگاهی دهنده که به طور عمده رابطه خود را با مردم بر این اساس تنظیم کرده و از موقعیتها و تواناییهای دیگر(مرجعیت و کاریزما)استفاده محدود نموده است معرفی کند. در بررسی انقلابها مطالعه دو رکن اساسی انقلاب(رهبری و مردم)و تعامل این دو رکن از اهمیت خاصی برخوردار است.همین امر باعث شده است مکاتب، انقلاب را ازلحاظ اهمیتی که برای هر یک از این دو محور قائل هستند به دو دسته تقسیم کنند. ..