مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی
35 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1380 - شماره 54
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصطلاح مردم‏سالاری دینی اخیرا در فرهنگ کشور ما و بدنبال بحثهای فقهی، حقوقی و سیاسی در زمینه رابطه میان جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح گردیده است.در این مقاله با تکیه بر مقدمه و اصول مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با مدد گرفتن از مباحث اندیشمندان در داخل و خارج کشور رابطه سه اصل مهم در حکومتداری که عبارتند از مبانی مشروعیت نظام، عینیت یافتن نظام و نهایتا اداره کنندگان نظام در قالب خداسالاری، مردم‏سالاری و شایسته‏سالاری تبیین نموده و جایگاه هر یک از آنها در جمهوری اسلامی مشخص گردیده است.